Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

finanse w przedsiebiorstwie

Utrzymanie płynności finansowej jest ważne, gdyż nie pozwala doprowadzić do upadłości firmy. Przedsiębiorcy powinni koncentrować swoją uwagę nie tylko na zyskach, ale również na wydatkach. Prawidłowe zarządzanie płynnością finansową i jej bieżące monitorowanie jest istotne dla wiarygodności firmy i jej atrakcyjności dla kontrahentów. Z poniższego artykułu dowiesz się więcej o płynności finansowej i jej znaczeniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem!

Czym jest i jak zarządzać płynnością finansową?

Płynność finansowa określa zdolność przedsiębiorstwa do terminowego spłacania bieżących zobowiązań, np. faktur za produkty i usługi, wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań wobec US i ZUS. Zarządzanie płynnością finansową to przede wszystkim dbałość o regulowanie zobowiązań przedsiębiorstwa.

Płynnością finansową można nazwać różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami firmy. Można ją obliczyć poprzez badanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w firmie – zauważa ekspert z kancelarii Legal Liability w Łodzi.

Czynnikami kształtującymi płynność finansową jest między innymi rozkład bieżących aktywów obrotowych, zadłużenie firmy oraz udział zobowiązań w zadłużeniu. Każdy przedsiębiorca powinien mieć stworzony plan finansowy i przewidywane w niedalekim czasie wydatki i zyski. Dobrze jest mieć przygotowaną poduszkę finansową, czyli pieniądze przeznaczone na nieprzewidziane wydatki. Poduszka taka powinna wynosić minimum trzykrotność miesięcznych wydatków firmy.

Dlaczego płynność finansowa w przedsiębiorstwie ma tak duże znaczenie?

Wysoka płynność finansowa pozwala sprawnie działać przedsiębiorstwu, a także konkurować z innymi firmami na rynku. Monitorowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jest bardzo ważne, gdyż nawet krótkotrwała utrata tej płynności może doprowadzić do niewypłacalności i skutkować upadłością przedsiębiorstwa.

Do utraty płynności finansowej może przyczynić się utrata dotychczasowych klientów, zakończenie współpracy przez pracowników, utrata zdolności kredytowej, a także brak rozwoju przedsiębiorstwa i nowych Klientów. Na płynność finansową duży wpływ ma także popyt, poziom inflacji i regulacje podatkowe. Systematyczny monitoring płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa pozwala w porę podjąć odpowiednie kroki i wyjść na prostą.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top