Czym jest podatek CIT i kto musi go płacić?

podatek cit

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego, którym obciążone są dochody uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. W naszym artykule dokładniej opisujemy, którzy przedsiębiorcy są płatnikami podatku CIT, w jakich przypadkach zapisy ustawy o CIT nie mają zastosowania, co dokładnie jest przedmiotem opodatkowania CIT oraz jakie są stawki podatku CIT i jak obliczyć ich wysokość.

Którzy przedsiębiorcy są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych CIT w 2022 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych CIT są:

  • osoby prawne,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowo-akcyjne, które mają swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej i których siedziby lub zarządy mieszczą się w innym państwie.

W tym ostatnim przypadku warunkiem jest to, że w kraju, w którym mieszczą się siedziba lub zarząd firmy, obowiązujące prawo podatkowe traktuje podmiot jako osoby prawne i podlega on w nim opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. Obłożone podatkiem CIT są też grupy kapitałowe, które składają się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, posiadają osobowość prawną i pozostają w związkach kapitałowych.

W jakich przypadkach nie mają zastosowania zapisy ustawy o CIT?

Przepisy ustawy o CIT nie mają natomiast zastosowania np. w przypadku przychodów, które są osiągane z działalności rolniczej, przychodów z gospodarki leśnej, przychodów zdobywanych przez armatorów, którzy są opodatkowani podatkiem tonażowym, a także przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznych umów.

Z opłat podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są też niektóre podmioty, które zostały wskazane w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wśród nich są przede wszystkim Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ZUS, Agencja Rezerw Materiałowych, tworzone na podstawie odrębnych ustaw fundusze celowe, jednostki budżetowe oraz utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze.

Co jest przedmiotem opodatkowania CIT?

Zgodnie z ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) zasadami przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów. Podatek CIT jest obliczany od osiągniętej w roku podatkowym nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Powstała kwota stanowi podstawę opodatkowania. Żeby mieć pewność, że prowadzona przez nas firma na pewno opłaca wszystkie podatki, warto korzystać z usług księgowych. Niezależni specjaliści od rachunkowości na pewno wezmą pod uwagę wszystkie niezbędne elementy i dokonując prawidłowych obliczeń sprawią, że firma nie będzie nic dłużna urzędowi skarbowemu. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku prowadzenia księgowości grup kapitałowych. Przy obliczaniu wysokości podatku trzeba wówczas wziąć pod uwagę sumę przychodów wszystkich wchodzących w skład spółki spółek kapitałowych oraz sumę poniesionych przy tym kosztów.

Jak obliczyć podatek CIT? Stawki podatku CIT

Po ustaleniu podstawy opodatkowania, czyli różnicy przychodów i kosztów ich uzyskania, określając wysokość podatku CIT, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze możliwe odliczenia. Więcej na ich temat opowie nasz rozmówca, doradca klientów z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Odliczeniami od podatku CIT mogą być przede wszystkim darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Trzeba brać jednak pod uwagę, że w tym przypadku istnieje limit, który został ustalony na 10% od dochodu. Taki sam limit jest ustalony na darowizny na cele kultu religijnego oraz na darowizny, które zostały przekazane na cele kształcenia zawodowego. Istnieje także możliwość odliczenia darowizn w bankach z limitem 20% kwoty umorzonej kredytów zaciągniętych w celu realizacji programu restrukturyzacji.

W ustawie o podatku CIT wyróżnione są dwie stawki podatku dochodowego:

  • Podatek 19% podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli w danym roku podatkowym przychody nie przekroczyły kwoty odpowiadającej wartości 2 milionów euro.

Przeliczenie kwoty limitu dokonywane jest po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top